Spracovanie osobných údajov

Prevádzkovateľ

M&M Real Park s.r.o., sídlo 023 01 Oščadnica, Oščadnica 989

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

office@mmarena.sk a +421 911 819 613

Účel spracúvania

Vaše osobné údaje sú poskytované a spracúvané za účelom plnenia uzatvorenej zmluvy. 

Právny základ spracúvania

Článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy ( wellness, fitness, kempy, škola korčuľovania)

Príjemcovia/ Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa, sprostredkovatelia prevádzkovateľa, orgány verejnej moci, orgány činné v trestnom konaní, súdy, advokáti. 

Doba uchovávania

Spracúvanie vašich osobných údajov prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania.  Pokiaľ vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe – plnenie zmluvy, tak vaše osobné údaje spracúvame po celú dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy  pristupujeme k likvidácii vašich osobných údajov, pokiaľ nie je možné spracúvať vaše osobné údaje na inom právnom základe. Pre daňové účely dochádza k uchovaniu Vašich osobných údajov po dobu 10 rokov.

Požiadavka na poskytnutie osobných údajov a možné následky ich neposkytnutia

Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná aby mohlo dôjsť k uzatvoreniu zmluvy.  V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôže dôjsť k uzatvoreniu zmluvy a ani k poskytnutiu služby.  

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Nevykonáva sa 

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Nevykonáva sa 

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a právo na prenosnosť osobných údajov. 

Podrobné informácie o právach dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú uvedené na webovom sídle prevádzkovateľa.